top of page

LEDIGE STILLINGER

KIRKETJENER

Stillingen:
Frederiks Sogns Menighedsråd søger en ny kirketjener, som ansvarsfuldt kan varetage de mange forskellige praktiske opgaver i Frederiks Kirke (Marmorkirken) – en af Københavns største kirker. Du bliver en del af et team bestående af to andre fastansatte kirketjenere på deltid og en række medhjælpere.

 

Kirketjeneren skal med åbenhed og venlighed kunne indgå i samarbejdet med kirkens øvrige ansatte  og på tilsvarende måde i betjeningen af de mange mennesker, der besøger kirken.
 

Stillingens arbejdsområde omfatter en lang række opgaver, hvor de vigtigste er: betjening ved gudstjenester og kirkelige handlinger (herunder som kordegn, dvs. kirketjeneren skal medvirke ved altergangen og bede ind- og udgangsbøn), koncerter, møder, studiekredse og andre arrangementer samt assistance i forbindelse med de mange besøgende i kirken og ved tårnture. Kirketjeneren skal også stå for daglig rengøring og pasning af kirkerum og udearealer, herunder haverne omkring kirken, kontakt med håndværkere og leverandører, bestilling af varer og opsyn med kirken.
 

Stillingen er normeret til 25 timer ugentligt med arbejde både hverdage og i weekender og enkelte aftener. Ferier og friweekends efter gældende regler.


Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening/Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen (grundlønnen) aftales inden for intervallet 283.244 kr. – 365.236 kr. Rådighedstillæg udgør årligt 26.729 kr., og OK-18-tillæg udgør årligt 1.251 kr. Den samlede løn (inkl. tillæg), der her er angivet som fuldtidsløn, fastsættes efter ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Samtlige beløb er angivet i nutidskroner.
 

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført på ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres senest to år efter ansættelsen. Se cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
 

Ansættelsen sker med prøvetid. Der skal fremvises børneattest.
 

Nærmere oplysninger og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sognepræst og daglig leder Mikkel Wold på tlf. 33 15 37 63
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk


Sidste frist for modtagelse af ansøgning er mandag den 2. januar kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4.


Ansøgningen, der stiles til Frederiks Sogns Menighedsråd, skal sendes enten pr. brevpost til Frederiksgade 4, 1265 København K, eller pr. mail til job@marmorkirken.dk. Hvis ansøgningen sendes pr. mail, bedes ansøgningen med eventuelle bilag så vidt muligt sendt som én samlet (pdf-)fil. 

bottom of page