top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold - OBS kl. 16.00

Gudstjeneste ved Mikkel Wold - OBS kl. 16.00
Gudstjeneste ved Mikkel Wold - OBS kl. 16.00

Tidspunkt

24. dec. 2023, 16.00

Juleaften

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og  det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at  holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens  Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig  indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i  Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af  Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin  forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun  skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og  lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den  samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over  deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed  strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til  dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for  hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er  Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er  svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en  himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det  højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Lukasevangeliet 2,1-14

eller

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Med  Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med  Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet  med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede  ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i  al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for  ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage  Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved  Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for  han skal frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det  skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se,  jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet  Immanuel« – det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen,  gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig  som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han  gav ham navnet Jesus.

Matthæusevangeliet 1,18-25

Del

bottom of page